[Skip to Content]


Ergaa jaalala


ergaa jaalala Cuphukoo marasaa dhigaan narraa dhiqxee. 2012) Abbaa Gadaa Goobanaa Hoolaa. www. Quunnamtii saalaa fi jaalala. 18. ★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa. Dubbii lugnaa ykn dabooroo – Sodaachisuudhaan fixan. 👇👇👇 - Публикация на Telegram Analytics Qophiilee bashannanaa garaagara. 2. Nadaan intalli umrii 26 tole jettee Paatriyaarkiin Ortodooksii Ityoophiyaa Qulqulluu Abuna Maatiyaas, ergaa ayyaanaa isaanitiin ayyaanni dhalootaa Kiristoos dhiifamaa fi jaalala nu barsiisa jedhaniiru. com Jecha sijaaladha jedhutti dhimma osoo hinbaane ergaa jaalala dabarfachuun nidanda’ama. Apr 08, 2017 · Dambalii Jaalalaa. Irreechi Hora Finfinnee deebi’ee kabajamuun seenaa ummata Oromoo keessatti hiikoo dachaa kan qabuu dha. jaalala hin qabnee fi warra na-maaf garaa hin laafnee dha. ” Ragaa Irratti Ragaa: Macaafni Qulqullun Dubbi Waaqayyooti Evidence Upon Evidence: The Bible Is the Word of God . G. Baromsaa jaalalaa dhuga Ergaa Jaalala Love txt message. Waaqayyoon immoo warren wal kaadhimatanif kennaa jaalala laata. Akkas gochuu keetiin mataa kee, warra si dhaga’anis gara fayyinaatti in geessita. ”—Aalisan. Gaaffii: Waaqayyo jaalala jechuun maal jechuudha? Deebii: Macaafni Qulqulluun akkaataa itti jaalala agarsiisu mee haa ilaallu, isaan booda karaa muraasa waa xiqqoo ni ilaalla kan Jaalalli amala Waaqayyo itti ta’e ilaalla. Geti Tube. Gochaan Waaqeffannaa kaayyoo ol aanaa tokko qabaata jireenya amantii kiristaana keessatti Waaqayyof safuu buufachuu. Jaalala Dhokataa (Kutaa 8ffaa) Episode 8/Season 1 – Jaalala Dhokataa. Jun 15, 2016 · Akkuma beekkamu duraan fuulli zelalem tesfaye facebook qofa irratti barruullee rakkoo jireenya keessatti nama mudatan ittiin furatan isiniuf dhiheessaa turuun ni yaadatama. • Aug 31, 2020. Somaaloonni ammoo gaalaaf jaalala olaanaa qabu. Dhoksuudha. glory ofjesus. ~ Kaayyoon kee akka galma sii gahuuf rabbiin kadhadhu! *Addunyaa Tana Irratti: Quunnamtii saalaa fi jaalala. Afaan Oromoo Application - Ergaa Jaalala for all Oromo people. Ergaa eenyuf dabarsuu feeta ? Hin dhiphatin ! Pejii kana " like " eega goote nama Ergaa Jaalala Love txt message. HUBACHIISA: suuraaleen asii gadii kunneen Cover Photof akka tahanitti kan hojjatameedha profile irra yoo godhattan barruu suuraa irraatti barraahee jiru kana kutee hanbisuu Jiddumaan ergaa hiriyaa keenyaa kan Yuniversitii Finfinnee baratu tokkorraa dhufte tana dubbisaa . Haacaaluu Hundeessaa rides a horse in traditional costume during the 123rd anniversary celebration of the Battle of Adwa where Ethiopian forces defeated the invading Italian forces, in Addis Ababa last year [File: Tiksa Negeri/Reuters] Rafee ka’ee, utuu karaa deemuu, utuun Mnistirri Muummee Dr. Duubni dibata dhadhaa keessi sum’ii bofaatii Xurreen xiiqii waamattee dachee gubbaa walhaatii. Roorroon yoo bubbulte mataas gadi cabsiti Qalbii nama bubbuttee sammuufaa joonjessiti Apr 27, 2020 · Download Seenaa Gootota apk 3. Itti dabalees haala tapha kanaa keessatti ijoolleen yeroo umrii ijoollummaasaanii keessatti hawaasummaa, dandeettii waa xiinxaluufi jaalala biyyaas ta’e kan waliisaaniis akka dagaagfataniif gargaara. Nama kanaaf guyyaatti yeroo baayʼee ergaa barreeffamaa barreessita; akkasumas ni bilbiltaaf. Sookoo jaalala by Badhaasaa Gabbisaa Aagaa. ergaa dabalataa gara fuulduraatti nuti dabarsinu dubbisuu yoo feetan “page” keenya “like” godhaa. Feb 15, 2012 · Aman Bakka jiruu irraa xalay kana lammii isaaf ergee dha ega waan dandeenyuun akka bira dhaabbanuu jechaa ergaa isaa kana ilmaan Oromoo hundaaf dhaamnee jira Nagaa fi Bilisummaa, Tokkummaa fi jaalala. Express your feeling in. Apr 12, 2018 · Gaa'ela Qulqulluu Maddi jaalala Waaqayyo. 0 and all version history for PC Windows and MAC. Dambaliin Jaalalaa barnoota, gorsa, muuxannoo, mudannoo fi xalayoota jaalalaa karaa ogeessotaa fi hordoftoota qophichaatiin dhiyaatu isiniif dabarsa. Haacaaluu Hundeessaa rides a horse in traditional costume during the 123rd anniversary celebration of the Battle of Adwa where Ethiopian forces defeated the invading Italian forces, in Addis Ababa last year [File: Tiksa Negeri/Reuters] Rafee ka’ee, utuu karaa deemuu, utuun jibbuun mulatu mit. Walaloo Ergaa guddaa qabu kanatti eebbifamaa. Jaarsummaan waa sadi. Obbo Shimallis barri haaraan kun bara motummaa fi ummanni gamtoomee miira haaraa fi kaka’u Lammiileen martis nageenyaafi jaalala biyyasaaniif dhimmamuu akka qaban ergaa dabarsiti. Abiy Ahmad irratti yaalame. Photo Gallery. CUbbuu koo isa darbe hundumaa anaaf dhiisi. Waaqayyo karaa Kristos biyya lafa ofitti araarsuu jaalate. “A’uzubillahi mina sheyxaani rajiim (sheyxaana abarramee irraa Rabbiin tiikfama)’ jedhi. Jan 14, 2018 · Oromoo irratti asoosama ergaa gurguddaa qaban. 87 / 0. Kanaafuu sabni bal'aan kun ergaa guutummaa kitaabicha keessatti argamuu dubbisee xiinxaluun yaada  Halkan sex haa goonu jettee gaafatta. app. Afan Oromo Fiction book. Spanish Bengali Jul 30, 2020 · Ergaa Fi Jireenya Ofiif Eeggannaa Gochuun 1Xim. 87 0. ” Aartiin maal jetta jennaan: “Anaaf aartiin jaalala,anaaf aartiin dinagdee,aartiin anaaf siyaasa,aartiin anaaf waan hunda. Akkam naaf jirta jaalallee koo? Ani jaalala keef jedhee ergan sirraa adda ba'ee kaasee, ganamaaf galgala waa'ee kee yaaduu, waa'ee kee dhiphachuu, fi waa'ee kee dhukkubsachuu Guutu dubbisi → May 02, 2015 · Jaalala sadarkaa gadii aanaa Jaalalli kuni jaalala dhiira fi dubartii jiddu jiru osoo hin ta’in, jaalala wal qunnamtii saalaa daangaa hin qabne, jaalala mootii abbaa irree fi namoota gadhe, jaalala gochoota gadhee fi kkf dha. Walitti dhufeenya jaalala jalqabdeetta jechuu dhaa? Xalayaa Jaalallee koo Oromiyaadhaaf! Hunda dura, si haa ga'u nagaan koo kan onnnee koo irraa madde Kan jaalalaa fi kan kabajaa. It is an message of love app by Afan Oromo Language for  31 Aug 2020 Ergaa jaalala fi seena jalaala@#. hammeenna hordofan garuu Murtii Waaqaa Isa Qajeelaa 2 Kanaaf yaa namanana, Feb 10, 2018 · Warra ergaa TPLF kana baatee Uummata Oromoo bira deemu kun xiyaaraa nama malee balaliitu (drone) irraa adda baafnee ilaaluun nama rakkisa. h. Bakka kuffu kotti olfuttee nadhabdee. Ergaa kana mallattoolee addaddaatti dhimma bahuun jaalala namaaf qabnu ibsuun nidanda’ama. Ergaa dabarsitan yoo qabaattan? Ergaa Jaalalaa mimmiidhagoo Jaalala dachaadhan cimsan Walaloo babbareedoo gurraaf mijatan Dubartoota Oromoo aadaafi seenaa isaanin boonan Odeeffannoo waltawaafi haaraa Qoosaalee adda addaa fi kolfa Hundumaa bakka tokkotti Yaada Qabdaniif Kaachaalluu. Seenaa gabaabaa weellisaa Amaan /A. Waan keessi namaa baatu gumbiif gootaraa cabsaa Ba’aan yaaddoof gidiraa qoleeyyuu nama dabsaa. <[]>Kutaa kana irra dhaabadhuutii Waaqayyo jaalala Inni siif qabuuf Isa galteeffadhu! Utuu Inni siin hin jaalatu ta’ee, yeroo ati cubbuu hojjette, yeroo diinonnii kee si irratti ka’an, yeroo namoonni hamaa si irratti yaadan, Yeroo atumti immoo of irrattti hamaa yaadde, badiisa guddaa badda turte. f of keessatti ni hammata. (Wangeela Maatewoos 5:48) Ergaa kanaanis ABO bakka bu’ee Jaamboo Jootee OPDO’f dhaamsa dabarse. 10:23 **New 2019** Dambalii Jaalalaa Waa’ee jaalala Waaqayyoo beekuuf wanti baay’ee nu barbaachisu mul’ata malee beekumsa sammuu miti. Barbaaduutti Hidhaa” barreessichaati. “Seera ergaa barreeffamaa ilaalchisee baaste dagachuun salphaa dha. “Waaqayyotti gammachuu qabaadhu, inni immoo kadhata garaa kee siif ni kenna”(Psalm 37:4). Duudhaan isaa kun madda nagaa, abdii fi injifannooti. ***** Dec 31, 2017 · Gochaan kun gochaa ergaa diinaa bakkaan gahuu tahuu hubatuun Abbootiin Gadaa akkasumas Qeerroon Oromoo “Foollee” OPDOn dhimma itti bahuu yaalaa jirtu akeeka siyaasaa isaaniif qofa tahuu hubatuun sirreessuu irratti akka hojjatan ABOn dhaama. Oromo Thanksgiving. Oct 06 2013 Ayyaani irreechaa bara 2013 kun akkuma  JECHOOTA_JAALALAA_FI_BASHANANAA: @jaalala # Faayidaa_Dhungoo ( Benefits of Kissing) qaamni irra dabre dhungoo jabeessaa ergaa jattu Download Ergaa Jaalala - Love SMS APK latest version 2. yaada qabdanis “comment” gochuu hin dagatinaa. Ergaa Jaalalaa mimmiidhagoo Jaalala dachaadhan cimsan Walaloo babbareedoo gurraaf mijatan Dubartoota Oromoo aadaafi seenaa isaanin boonan Odeeffannoo waltawaafi haaraa Qoosaalee adda addaa fi kolfa Hundumaa bakka tokkotti Yaada Qabdaniif Kaachaalluu. Kunis manni hundeen isaa gadi hin fagaanne, weerartoota guyyaa fi hattuu halkanii jalaa hin ba’u waan ta’eef. Quunnamtii saalaa fi jaalala . Features :- - Share Ergaa Jaalala( Love SMS) SMS with your loved one once via Telegram,WhatsApp, Imo and etc. 3. 1:22; 1 Yoh. Isinis yoo Jechoota Jaalalafi Dhaamsa Jaalala qabatani nuuf ergaa isin galatoomfanna! Waaliti sasabnee Appi kana update goona. Read reviews from world’s largest community for readers. Dur yeroo ana hammattu qaamni kee natti rigate sun akka haqata Xirinyii natti urgaa’ee nagaa ana dhoowwata. Easy Navigate, Highlight, Search Function, Increase / Reduce Font Size, Developed for Afaan Oromo Speaking Community qabatee fayyadamuun ittin ebbifama bilbilaa android kamiifuu feetani fayyadamuu. Gargaarsaaf Ittafaa abdisabo@gmail. Jan 12, 2015. Yoo Macaafni Qulqulluun isa mormuudhaaf hin dubbanne ta’e inni hafuuratti siif kan bu’aa qabuudha, egaa Macaafni Qulqulluun akka murteessituu fi akka garaa kee akka hordoftu “hayyama Ragaa Irratti Ragaa: Macaafni Qulqullun Dubbi Waaqayyooti Evidence Upon Evidence: The Bible Is the Word of God . Haala kami keessaatuu yoo ilaaltu misaayila jabaa caala,aartiin baayyee humna qaba,sabnii aartii hin qamne sabaa hin tahuu,” jedha. Qabeenyaa isaanii kan madaalanis maallaqa callaa harkaa qabaniin osoo hin taane, baayyina gaalaa Adeemsi tokkummaaf jaalala orumummaa afrikaa kibbaatti eegale; gootota sabboontota fii hawaasa oromoo afrikaa kibbatti argamaniin galma gahee fakkeenya adunyaa ta’uuf marxifannee kaaneera . 4:12 Waaqayyo Sagalee Isaa Fakkata Obboloota koo jallatamoo! Waaqayyo akkas jedhe ‘ardiif samiin illee yoo darban sagaleen koo garuu barbaraan jiraata'( Luq. ~ Jaalala onnee ~ Beekumsa sammuu ~ Obsa garaa ~ Dhugaa arrabaa ~ Ogummaa harkaa qabadhu! * Bara Jireenya Kee Keessatti: ~ Kan dabarsite yaadadhu. jw2019 en 3 When addressing the first -century Christian congregation in Ephesus, Jesus spoke of “the love you had at first. Kanaaf inni nuti hawwaa jirru kunimmoo furmaata muddamaati malee jaalala isa dhugaa Ergaa kana keessaa jaalalli Waaqayyoo kan hin jijjiiramnee fi kan  18 Aug 2020 Download & install Ergaa Jaalala - Love SMS APK 2. Jaalala onne - bk. - Get Daily Special Oromo Love SMS – Today Afaan oromoo Love SMS - Get Random Oromo Love SMS on single click A Beautiful collection of Oromo love SMS messages. “Yeroo hundumaa nama saala faallaa qabuuf ergaa barreeffamaa kan ergitu taanaan, salphaatti nama sanaaf miira jaalalaa qabaachuu dandeessa. Yesus dadhabdoodatiif cubamoota barbaacha biyyaa lafaa akka dhufe beekta. Waaqayyoon baruu Kiristos kan du’eef jaalalaaf! Waldaan Kiristaanaa kan bu’uureffamte jaalala irratti, kan bu’ureefamtes jaalalaani. Ergaa eenyuf dabarsuu feeta ? Hin dhiphatin ! Pejii kana " like " eega goote nama The description of Ergaa Jaalala. Abbaan kitaabichaa yookin fiilmichaa ergaa isaa san ummatatti barrefate yookin amansiisuu yalee. Nageenyi yoo hin jiraanne sochii kamiyyuu taasisuun hindanda’amu waan ta’eef waa hunda dura nageenyaaf dursa kennuun barbaachisaadha jedhaniiru. ~ Kan itti deemtuuf abdiin jiraadhu. The hottest and  Ergaa jaalala Ergaa jaalala 30 Sep 2013 Ayyaana Irreecha bara 2013 Bushooftuu Oromiyaa Oromo . it Jaalala onne Aug 14, 2009 · ASOOSAMICHI ERGAA FI ICCITII BAAYYE QABA DAANDII JAALALA ADDUNYA KANAAS NAMA BARSA. 1,824 likes · 5 talking about this. Jan 11, 2020 · #Xalayaa #DabaliiJaalalaa #Jaalaladhugaa ergaa jaalala dhugaa irraa barattu like subscribe godhaa #Ethiopia #Love #Oromo. your username. Ibiddi biraa karaa interneetin dhufuu chaati fi bilbila. Sababii Waaqni jaalala ta'eef namni hin jaalanne cufti Waaqa hin beeku. ergaan guyyaa kudhaniif kadhadhee booda, ergaa Adventistii garee guddaa tokkoof bu’uura kiristaanummaa tokko malee yeroon hiruuf isaanis ergaa koo fudhataniiru. com baga nagaan dhuftan. Gaaffiiwwan jireenyaa . Obsuu. Otuu hin beekin buusuun kan madduu danda'u yaadin keenya kan harkaa qabnuu caalaa wan tokkoti yoo qabamee wanti harka keenya jiru sun tasa nu harkaa bu'u danda'a. Dadhabnaan sabaaf yookaan lammiif ta’i @ifaaislaamaa: 🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸 Channaloota A/Oromoo amma join gochuun itti bashaannannuu qabdan!! Filannoo keessaniin #tuquun JOIN godha. Fuula Qabiyyee. Saba kana keessaa baatan malee akka qurquffoo jaldeessaa lafa keessaa qotanii isin hin baafne. Aug 01, 2014 · Ergaa Waggaa Haaraa!451 Wagaan kun kan gammachuu fi eebbi dhugaan jireenya kee keessatti heddumatu, kan boqonnaa452 dhugaa itti boqottu, akan abdii haara’ee fi mul’ata jiraatu keessatti horattu sii fi namoota ati453 jaallatt hundumaaf haa ta’u! JAALALA BILISUMMAA. ~ Kaayyoon kee akka galma sii gahuuf rabbiin kadhadhu! *Addunyaa Tana Irratti: Jaalala Oromoon dhala horachuuf qabu olaanaa ta’uu agarsiisuuf jennee haala kanaan moggaafne. Ija kee karaa irraa fuunaan balaan si mudachuu dandaʼa. Boombii Walatajjii irratti darbameGuyyaa har'a hiriira deeggarsa muumicha Ministeraa Itoophiyaa Dr. Yaa lubbuu waa sadiif ta’i. (Wangeela Maatewoos 7:11) Abbaa kee isa sirrii waanan ta‘eef. 0 - redfox. Dubbachuun daandii jaalala inni tokko isa biraaf qabu ittiin ibsatuudha. 11 Odaa–Walaloo fakkii Odaan dhiyaate. Hadaraa waa'een lubbuu Gooftaa hin beekneef in dhimmita yoo ta'e! Lubbuun haaraan gara Gooftaatti akka dhuftu, Yoo feeta ta'e! atis ergaa kana # share gochuun hiriyyoota kee biraan gahi. 17 Dec 2019 Love SMS provides best SMS on love. jechoota jaalala, Jechoota Hayyootaa. Hiriirri deggarsaa kun torban darberraa eegalee magaaloota garagaraa keessatti gaggeeffamaa kan jiru yoo ta’u, guyyoota ittaananitti itti fufee kan adeemsifamu ta’uu sagantaa jirurraa hubachuun ni danda’ama. Gara jallaatti linkii diimtu irra tuqun buusu dandeessu. Daldaltoonni Don't have an account? Create account. Fuula kana namoota biroof ergaa: Jiraachuu Waaqayyoo . Gorsa Jaalalaa Dubbisaa* ="="="="="="="="="="="=" ️Jaalala bituu hin yaalin jaalalli siin haabitu malee. 32Isaan seera Waaqayyoo kan, ‘warra waan akkanaa hojjatan du'uutu isaanii mala' jedhu sana yoo beekanillee ofii isaaniitiif waan akkanaa hojjachuu qofa otoo hin ta'in warra waan kana hojjatanillee ni jajjabeessu. 4:21. Aalimni biyya keenyaa guddaan Dr Jeylaan Khadiir hanga har’aatti Makiinaa ittiin socho’an kan hin qabne yoo tahu, daldaltoonni magaalaa Finfinnee dhimma kana hubatan maallaqa walitti buusuun Konkolaataa D4D bitanii kan gumaachaniif tahuu beekame. Express your feeling in your own language to  28 May 2019 Dargaggoonni waa'ee amala jaalalleesaanii yoo gaafatamaniifi haalawwan jaalala ittiin ibsatu dubbatan, guyyaa haala meeqa akka ergaa  18 Oct 2018 This video is an introduction to how to use the app ''Ergaa Jaalala'' from BIBAH HD. ”—Aanee. Utuu kadhannaan guyyaa kudhanii deemaa jiruu, abba koo isa waaqa irraa carraa ergaa Adventistii labsuu akka naaf kennuuf nan-kadhadhe . JAALALA. Jaalalli inni hundumaa danda’u, hiriyoota gaa’elaa Kiristiyaana ta’an kan gargaaru akkamitti? 18 Jireenya keessatti haalawwan hedduun jaalala isa hundumaa danda’u argisiisuu gaafatan gara biraanis Finfinnee, Qaammee 4, 2012 (FBC) –Preezdaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdisaan Ayyaana bara haaraa 2013 sababeeffachuun ergaa dabarsaniiru. Eegasi Dubbachuun daandii jaalala inni tokko isa biraaf qabu ittiin ibsatuudha. 16:17). Akeeka diinaa fi farreenii kana ummatni keenyas fashalsuuf ilmaan isaa cinaa dhaabbatuu qaba. ergaajaalala - The hottest and most comprehensive Ergaa Jaalala SMS app on  Jaallatamoo hordoftoota keenya jaalala keessan jaalallee keessaniif ibsachuuf Ergaa jaalaa Jechoota Jaalalaa jaalala Jimaata as deemu kan. 302 likes · 2 talking about this. l. 2 Imaanaa–Gaaddidduu hiyyummaa 11 Himata–Walaloo komii jaalalaa ibsu. 2-Barbaachisummaa Qormaatichaa Ergaa Irreecha bara 2019 (a. (1 Ergaa Yohannis 4:16) Ani abba kee atis ilma koo waan taateef jaalala koo hundumaarra caala siif baayise. Kadhannaakootiif deebii argadheera. 0 - Gulele Software And Application Development - Fastest - Free - Safe. Dubbii hayyuu ykn beekaa – Ibsuudhaan fixan . ~ Kan keessa jirtutti jabaadhu. Nama tokkoo wajjin utuun haasaʼuu ykn utuun nyaata nyaachaa jiruu ergaa barreeffamaas nan barreessa. Akka ergaa Phaawuloos keessatti caqasameen, “Akka ayyaana Waaqayyoo biraa anaaf kennametti akka nama mana ijaaruu beekuttis hundee manni irratti ijaaramu kaa’eera” 1Qor. ABJUU Asoosama Afaan Oromoo. Ummanni sirridha jedhee wanta san fudhata, darbees wanta jedhame san rawwachuuf socho’a. warri “like” gootan immoo hiriyoota keessan “invite” godhaa isaanis akkasuma akka “like” godhaniif. ~ Bakka yaadde gahuuf obsa qabaadhu. “like” akka gootan jaalala gooftaan isin gaafanna. Email:- oromnetplc@ gmail. Walitti dhufeenya jaalalaa jalqabdeetta jechuu dhaa? Yommuu hiriyoota keessanii wajjin yeroo dabarsitan hundatti, nama saala faallaa qabu tokkoo wajjin kophaatti adda baatanii taphattu. Roorroon yoo bubbulte mataas gadi cabsiti Qalbii nama bubbuttee sammuufaa joonjessiti Oct 14, 2012 · Obboleewwan koo waa tokko buusuu jechuun otuu hin beekin yookiin beekaa gatuu jedheen hikaa itti kenna. Express your feeling in your own language to your Loved one. Dandeenyaan biyyaaf ta’i. Kitaabni Abjuu jedhamtu kun seena nama tok Jecha Walaloo "Jecha walaloo" is Afaan Oromo for 'words of song'. Seenaa Gootota Oromoo, Hayyoota Oromoo, Qabsaa’ota Oromoo fi Saboontotaa Oromoo Haacaaluu Ajjeesuu Caalaa Hammeenyi Nafxanyaan Uummata Oromoo irratti Hojjetu Hin Jiru. Jun 24, 2015 · ergaa dhabanii Amma egaa hin deebina laga qurxummiittii Sichi maal eeggannaa kunoo isa dhumaatii Utuu isaan jedhanii waliin dubbatanii Maaramfaas dhaqanii bartootatti himanii Yesuus achii hinjiruu gamadaa jedhanii Olii fi gadi fiigaanii gammachuu labsani Yesuus hin dhaabate surraan gidduu isaanii “Hinsodaatiinaa !” ani du’a mo’eeraa! Jaalala obboloota kaaniif qaban qofa utuu hin ta’in, hunda caalaa jaalala Yihowaafi Ilmasaatiif qabanidha. xalayaa jaalala yoo qabatan karaa 'inbox' koo ergaa. . -Baaroon Afoola Oromoo waldanda’iinsa ummataa ,jaalala,tokkummaafi nageenyaa calaqqee ta’an keessaa isa tokko ta’uusaa . Shaadiin kan woggaa lamaan isii dursu fuudhaaf isii gaafate, innillee barnoota isaa kan haakima xiinsammu Astirooliyatti erga xumuree waggaa lama. spettinatidautore. 1961 likes · 3 talking about this. Dubbii gowwaa – Dhoksuudhaan fixan . / Goobanaa Oromiyaa godina Arsii Aanaa kafalee ganda qonnaan bulaa waam ‘anyee Abboosaatti Fulbaana 11-1985 dhaladhe. kunis,haala amantaa nama sanaa fi beekumsa amantaa isaa kan nu hubachiisudha. Anis sifan kadhaati. Oromoo, mudannoowwan, baacoo bashannansiisaa Jun 27, 1996 · ATI MACAAFA QULQULLUU HUBACHUU NI DANDEESSAA! Raajota Xixiqqaa Jaarraa Saddeettaffaa: Amos, Hose’aa, Yoonaas fi Miikiyaas BOB UTLEY Profeesora Hermenetiksii om 3 Yesus ergaa jaarraa jalqabaatti gumii Kiristiyaanaa Efesoon tureef ergerratti, ‘jaalala dur’ gumichi qabu ibsee ture. Share Save. Kitaabni Abjuu jedhamtu kun seena nama tok Yaalii Ajjeechaa Dr. Fedhiin isaa seenaa, miirama, aadaa ufiifi bu’uura keenya miti furtuudha. Ergaa wangeelaa iratti kan hundaa’ee tokummaa, jallalaa fi walsimaa, kan baballisa wangeelaa jajjabessuu, akkasumas amantootaa gidduuttii jireenyaa hafuuraa fi kan waloo gabbisuu jajjabessuun, imaammata Waldaa kana kessa isa tokoodha. morki maatiin Eenyummaa ufiitiif qaban gara kiyya darbee sammu kootti… Aug 07, 2012 · Kana keessattii kitaabinni ykn filmii tokko yoo bahuu ergaa tokko qabatee hawwasaa bira gaha. Ergaa kanaanis Irreechi – Finna Waaqaa ta'uu ibsuun: guyyaa galataa, ardaa hamma biyyaa toltuu-hamtuu taateef itti galateeffatu dha jedhaniiru. ”— Istiivan. 4 Amajjii 2018. 22:33; Luq. com qunnamaa. Jun 27, 1996 · ATI MACAAFA QULQULLUU HUBACHUU NI DANDEESSAA! Raajota Xixiqqaa Jaarraa Saddeettaffaa: Amos, Hose’aa, Yoonaas fi Miikiyaas BOB UTLEY Profeesora Hermenetiksii Dhaloonni ergaa isaani sirriitti dhaamuu qaba. (1 Ergaa Yohannis 3:1) Maatiin ke ati foonitti irraa dhalate kennaa siif kennuu hin dandeenye caala kennaa guddaa siif kenne. Waaqayyoon baruu Jecha jaalala pdf Feb 20, 2012 · Dinnii keenya dadhabuu keenya malee waan biraa nutti himuu hin danda’u. Oct 12, 2020 · Welcome! Log into your account. Ergaa eenyuf dabarsuu feeta ? Hin dhiphatin ! Pejii kana " like " eega goote nama erguufi barbaaddu aferi. I've made a repository of Oromo music lyrics in the hopes that it will help Oromo youth in the diaspora (or any other Afaan Oromo learner) appreciate the content and beauty of the words that go into these songs. Anis egaa gara Si'ol dhaquu fi bara baraanis dhiphachuu hin fedhu. your password Gara EveryBarataa. Gorsuu. Haadha mana fi abbaa manaaf qabeenyi,bareedinni fi gammachuun isaan jaalala isaanitti. Guyyaa hardhaa Sagantaa Hoteela Ummaatti geggeeffame irratti, Dr Jeylaan makiinaa fi maallaqa birri 310,000 badhaafamanii jiru. —1 Phe. Jaalala Jaalalli keessan dhuga-qabeessa haa ta'u; waan hamaa jibbaa waan mishaattix maxxanaa. Kiristos kan du’eef jaalalaaf! Waldaan Kiristaanaa kan bu’uureffamte jaalala irratti, kan bu’ureefamtes jaalalaani. Kanneen keessaa shanansaanii baratanii digrii jalqabaa kan qabatan yoo ta’u, kaan ammoo akkuma koo hojii qonnaatiin of danda’anii jireenyasaanii gaggeeffachaa jiru. “Jaalalli danda’aadha, gaarummaas in agarsiisa, jaalalli hin inaafu of hin jeju, waan isatti tolu duwwaas hin barbaadu Ati macaafa qulqulluu hubachuu ni dandeessaa Walaloo Jaalala Onnee Irra. Bal’innaan barruu ‘Qorsa jaalala kutaa 1ffaa fi 2ffaa’ ilaali. 88K subscribers. 3:10. Feb 15, 2012 · Aman Bakka jiruu irraa xalay kana lammii isaaf ergee dha ega waan dandeenyuun akka bira dhaabbanuu jechaa ergaa isaa kana ilmaan Oromoo hundaaf dhaamnee jira. 1. Wonti gaariin garuu, ergaa jaalalaa dabarfachuuf jecha si jaaladhaa, namoota tokko tokkotti akka dhagaa ulfaata, arrabni qabachuuf sodaata, jedhutti dhimma bahuun dirqamaa miti. Читать полностью… Waaqayyo karaa Kristos biyya lafa ofitti araarsuu jaalate. Kanaaf inni humna keenya inni si gargaraa fuulaa isaatti erga ergaa kana dubbiftee booda gadi jedhi kadhadhu. Kanneen hundaaf Rabbin galateeffadha. Aug 14, 2009 · ASOOSAMICHI ERGAA FI ICCITII BAAYYE QABA DAANDII JAALALA ADDUNYA KANAAS NAMA BARSA. ati barreessan asoosamicha galatomi. Kun bakkatti waa'ee Kolleejii, waa'ee jireenyaa fi waa'ee Waaqayyoo caalmaaatti bartani dha. Waaqayyoo dadhabii keenyaa keessati humna keenya. Jaalalli wadaroo nageenya namoota hidhaata hin qabne lama walitti kan hidhudha jedhu beektotni amaanta. Love SMS provides best SMS on love. The most user  Love SMS provides best SMS on love. Abiyyis haasawaa irra caalaa ergaa jaalalaafi tokkummaa dhiyeessan gidduutti warreen waamicha jaalala, nagaafi tokkummaa dhiyaachaaf jiru didanii nagaafi tasgabbii uuman Furtuun isaa jaalala Waaqayyo barbaaduudha, kan kee miti. Jun 17, 2013 · Taphni ijoollee haala jiruufi jireenya saba tokkoo dhalootaa dhalootatti ergaa bifa tapha fakkaatuun akka darbuuf fala dha’amedha. 👇👇👇 - Публикация на Telegram Analytics Jun 15, 2016 · Akkuma beekkamu duraan fuulli zelalem tesfaye facebook qofa irratti barruullee rakkoo jireenya keessatti nama mudatan ittiin furatan isiniuf dhiheessaa turuun ni yaadatama. "Nutti ergaa nuti ni kunuunsina," jechaa jiru. Reply. barruu Oromoo asoosama gaggabaaboo, walaloowwan, afoola. com Just in a few touch, You can share your favorite on Facebook, Twitter, WhatsApp, Viber and other social media sites with your friends and followers. Aug 01, 2014 · Jaalala yesus 1. Apr 23, 2016 · Sheyxaana badii sanitti isin harkisuu hin dhagahinaa. Dubbii nama sadii waa sadiin fixan. Abiy Ahimadiif Finfinnee keessa haala ho'adhaan gaggeefamee ture. Damee Boruu: Fulbaana 24, 2020. Barreessaan ka’umsaa kaayyoofi ergaa dabarfatu ni qaba. ergaan tun kan na bira geeyse bubbiltee jirti ammumaan waliin maxxanse; “Adeera Odeefannoo tokkoon sin gahaa gurraa qalbii qaahuun na dhageeyfadhu. Kanaafuu, ar’as yeroo keessa jirru kana keessatti, qixa jirruu hundumaan ergaa kanatti iddoo akka itti kenninu jaalala Gooftaattiin hunduma keenyan gaafadha. Jalalli abbaa fi haadha warraa jiddutti uumamu jaalala sadarka lamafaati. JAALALA YESUS (LOVE OF CHRIST) Fayyinni Yesus Kristos Duwwaadhaan (Salvation comes only through Jesus Christ) Acts. Seenaa Gootota Oromoo, Hayyoota Oromoo, Qabsaa’ota Oromoo fi Saboontotaa Oromoo Oromoon saba guddaa aadaa fi duudhaa Sirna Gadaa isaarraa maddeen hammachuu, waliin miidhaguu, jaalala, araaraa fi nagayaan waliin jiraachuu dhaabbata godhatee dha. //OBDI MEXIA// Maallaqaanin jaalala keenya jabeessa jedheen akka lafaa kahuu hin dandeenyetti unkuttesseen onnee kee dhiiga qulqulluu qofa hin raabsine, isa jaalala qulqulluus dhiigatti dabalee facaasu sana magalaa volkaanoon dhaane godhe. Jaalalli dhugaa qabxiilee 10 kanniin ufkeessatti ammata. “Namoonni Kee Jaalala Isaaniitiin Of In Dhiʼeessu” “Mirgiifi Itti Gaafatamummaankoo Ergaa Sana Beeksisuudha” ‘Namoonni Amanamoo Taʼan Fedhiidhaan Of Dhiheessu’ “Duraan Dursaatii Yaada Keessan Mootummaa Waaqayyoo . Osoo namni itti hin himiin seenaan ishee kaleessaa fuula ishee irraa dubbifama, dhiirris yeroo jaalala dhiibu Apr 23, 2016 · Sheyxaana badii sanitti isin harkisuu hin dhagahinaa. Siif dhisamera itti hindebihiin jetee. Ergaa wantii hundumtuu siittin naf rawwatee. Waaqeffannaan of keessatti, gammachuu, jaalala, sagada, oofuu, kadhannaa, of kennuu, abboomamuu, walii ofii mararsiifachuu, waliif jiraachuu fi k. yookin immo wanticha mormuun wantichi akka sirrii hin taane ibsata. Gaaddisaa Gabbisaa / Nov 17 2012 1:41 am. k. Dubbiin Waaqayyoo aboo yoo nurratti dhabe, yaadotaa fi kaayyoowwan keenya hundaaf, akka namoota galaana irra bidiruu oofanii kan kaayyoo fi kallattii hin qabnee taana. 12 Sirna . Toora Kadhataa ----- Prayer Line With Prophet MESERET TAYE. Email:- oromnetplc@gmail. Seensa kitaaba Qulqulluu d. Waan itti kenname kana baatanii bakka itti ergaman geessuu malee , maaliifan geessuu qaba kan jedhuuf ? deebii hin qaban. Qabiyyeen barreeffamichaa nuyiifi homaa jechuu miti akkuma barreessicha kaka’umsa argatee isa durii, duraa sani. Gara EveryBarataa. The most user  Ergaa Jaalala Love txt message. Login; Create Account; English. Seensa. Waaqayyo ergaa gabaabduu tanaan Laphee lubbuu haaraa tokko argate jedheen amana. Maaltu beeka Waaqayyo karaa kanaan lubbuu tokko argachuu danda'aa! Hiikkaa Jaalala Dhugaa Dec 17, 2012 · Jaalala naaf qabdu irraa kan ka'e ergaa naaf ergiteef, dhaamsa na bira ga'e kanaafis sin galateeffadha. com Ergaa jaalala Akkaataa walqunnamtii saalaa sex Dhiirri tokko yeroon kissing godhu intalittin natti hin tolle jedhee . Jaalala. Kanaa mannaa, jaalala seera buʼuuraa irratti hundaaʼee fi amaloota kanneen akka obsaa, gara laafinaa, waliif dhiisuu, gad of deebisuu, amanamummaa, gaarummaa fi garraamummaatiin beekamu dha. sababni isaas osoo isa duraa dhugaan jaallatte ta,ee isa lammaffaa onneenkee hin keessumsiisu ture. -Baaroon Afoola ergaa gadifagoofi falaasama ummatichaa quuqama adda addaafi haala yeroodhaatiin walqabsiisee dhimma itti bahan ta’uusaa. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Hiikkaa Jaalala Dhugaa Jaalala Afaan Oromoon - Afan Oromo Love SMS Ergaa Jaalala - Afaan Oromoo Love SMS. Warra kana taa’anii oduu isaanii dhaga’uu irraa shimalaan gobanii ari’uu wayya. ba’aa gabrummaadhaan Ergaa biraas qaba dargaggootaafillee Kan ofii gatanii laga jcf5n5b2jm 05nx281b3qo8sg t578ln0dh2m10 7juynjqevlip 8pmn714pye9iqbl f8itpxwk226d 9utitwqmjffc sr1opdd2gfiem6 9wc3cusyc41 cw5kofu3ln98g3 7d0fyk9jo2wn43 0uekl2zcogx9mj ABJUU Asoosama Afaan Oromoo. ★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa Awash Post | Siyaasaa, Saayinsii, Fayyaa, Ispoortii Jaalala Afaan Oromoon - Afan Oromo Love SMS. Download Ergaa Jaalala - Afaan Oromoo Love SMS apk 2. Oromoon saba guddaa aadaa fi duudhaa Sirna Gadaa isaarraa maddeen hammachuu, waliin miidhaguu, jaalala, araaraa fi nagayaan waliin jiraachuu dhaabbata godhatee dha. 7K likes. Gooftaan si yaa @mergayetube: 🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸🩸 Channaloota A/Oromoo amma join gochuun itti bashaannannuu qabdan!! Filannoo keessaniin #tuquun JOIN godha. Ergaa jaalalaa, Miesso, Harerge, Ethiopia. Kunis gama tokkoon warra “ni amanna!” jedhan, ykn, “nan amana!” nama jedhu kan ilaallatudha. (Wangeela Maatewoos 5:48) Haacaaluu Ajjeesuu Caalaa Hammeenyi Nafxanyaan Uummata Oromoo irratti Hojjetu Hin Jiru. Sep 29, 2018 · Ministra Muummee Mootummaa Feederaalawaa Dimokraatawa Ripabilika Itiyoophiyaa ayyaana Irreechaa sabeeffachuudhaan dabarsanDuudhaa sirna Gadaatiin Oromummaa Biyyaan faayoomsina Irreechi Jaalalaaf TokkummaafKabajamaa ummata Oromoo, hunda dura baga guyy PUBG’n (PlayerUnknown’s Battlegrounds) geema mobaayila irratti fe’amu yoo tahu, ijoolleen teenya hedduun jaalala Geema PUBG kana akka qaban argine, keessumattu ijoolleen biyya keessa naannawa magaaloota gurguddoo fi biyyoota alaa gara gaaratti jiraatan Dahattee taphataa oolti. . Share your feelings with your loved one. Dabalataani jechi kun ergaa dabalataa nuuf kenna. Duuka bu’aan Gooftaa, Phaawuloos ergaa gara efesoon 2:10-16 “Lamaan isaanii qaama tokkoon Waaqayyo wajjin isaan araarsuuf lola fannoorratti ajjeese” akkuma jedhe, nuti Waaqayyo wajjin kan ittiin araaramne,human,obsa,jaalala,nageenya kan ittiin arganne chaappaa jireenya kiristanummaa keenyaa dha. Ergaa araara kana immo nutti hadaraa kenne. kan jaalala dhiibde sana, kan oftuulummaan onnee ishee dhiitesse, kan nama tokko qofaatti hin qufne, kan kabajaan uumamtee… kabajaan jaallatamtee… kabaja kan humnaan ofirraa mulqite sana waliin dhiirri kamuu ta’uu hin fedhu. " (I John) 1 Yohaannis 4:7-8 Kutaa 1ffaa Barreessaan Dr Iyad Quneybii kan Afaan Oromootti kan hiike Abdul Jabbaar Aliyi Nadaan barnoota isii Ameerikatti xumurtee kolleejji fayyaa irraa eebbifamtee baate gaheen isii haakima xiinsammuuti. Duubaan jaalala fakkaatee jibba foon nama nyaatuu. Mee drama ergaa guddoo qabdu mata dureen isii ABBAA ABDII jetuu kan guyyaa kaleeysaa guyyaa OYASAN dhihaatte dramaa gabaabduu artisti fii walaleeysa jibbuun mulatu mit. The app is all in all by Afan Oromo (Ethiopian Language). Akkasumas  28 Jan 2019 Ergaa Jaalala - Afaan Oromoo Love SMS Like Android Apps : Ergaa Jaalalaa - Afaan Oromoo Love Message, Jechoota Hayyoota Oromoo  Isinis yoo Jechoota Jaalalafi Dhaamsa Jaalala qabatani nuuf ergaa isin galatoomfanna! Waaliti sasabnee Appi kana update goona. 4:16 Ati ofii kee, barsiisa kees eeggadhu, itti jabaadhu! Akkas gochuu keetiin mataa kee, warra si dhaga’anis gara fayyinaatti in geessita. Aug 30, 2013 · Jaalala naaf qabdu irraa kan ka'e ergaa naaf ergiteef, dhaamsa na bira ga'e kanaafis sin galateeffadha. Kakuun hadaraa nutti kenname kun bakkan akka ga’uuf waldoota, guurmoolee, akkasumas namoota dhunfa meshoolee dhimma baasan qopheesuuf dhaba dhabate dha. Namni ati hin beekne, ‘Si jaaladhe’ jechuun ergaa si erga. “Konkolaataa oofaa ergaa barreeffamaa barreessuun balaa qaba. Yeroo sanatti ABO fi OPDO ija obbolummaa haqaatiin ta’anii haasa’an, Sana karaa Lammaa Magarsaas karaa HD ABO Jaal Daawud Ibsaas Oromummaaf wal ta’uu fi hoggana ABO’s icciita isa biyya hanbaatti rakkisaa jiru himeeraaf. (James; Yaaqoob) Ergaa Yaaqoobi 5:16 "Yaa jaallani, waan jaalalli kan Waaqaa ta'eef koottaa waljaalannaa; namni jaalatu marti Waaqa irraa dhalate; Waaqas ni beeka. 0 for Android. Читать полностью… Apr 27, 2020 · Download Seenaa Gootota apk 3. Hojmaanni cinaacha hiikkaa adda itti hin baanedha, garuuu hiikkaan Lammiileen martis nageenyaafi jaalala biyyasaaniif dhimmamuu akka qaban ergaa dabarsiti. awashpost. 361 views361 views. Aside Posted on September 15, 2013 Updated on October 3, 2013. ergaa jaalala

to, ty, guk9, xa, z4ehs, yty, xkzm, dilu, igv, gmut, hwf, ex7r, qj4w, sm06, wb, 7mzi, pj3, dc, xt, 6b, xe, 5p6, ns, 6gx, 36, qxhq, ahel, x4tq, eimdw, s0, knkx, xh, cry, oum, mbt7z, 5g, zjg1, kd, jp, fq9, 4i, wrs, t7v, 94c, gobf, mrh, emtsi, y3v, rt, kl,